ЗВІТ

Повідомити про корупційне правопорушення розміщене за посиланням https://nazk.gov.ua/report-corruption

 

“ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРУПЦІЮ”.

 Контактні дані відповідальної особи, куди можна звернутися громадянам з повідомленням про корупцію. В райдержадміністрації функціонує гаряча лінія 

“Корупція стоп”  (05254) 2 -  25 – 56, (05254) 2- 17 – 75.

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Г айворонської районної

державної адміністрації

12 березня 2018 № 88-р

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення

корупції Гайворонської районної державної адміністрації

1. Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення

корупції Гайворонської районної державної адміністрації (далі -уповноважений підрозділ) є сектор взаємодії з правоохоронними органами,оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної

державної адміністрації. Рішення щодо визначення уповноваженого підрозділу приймається розпорядженням голови районної державної адміністрації.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в

Законі України “Про запобігання корупції” .

3. Уповноважений підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією

та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

4. Основними завданнями уповноваженого підрозділу є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо

запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань

дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо

запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробіт ництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

5. Уповноважений підрозділ відповідно до покладених на нього  завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційнихи правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб районної державної адміністрації та структурних підрозділів, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

5) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами, інформує в установленому порядку про такі факти голову районної державної адміністрації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

6) веде облік працівників районної державної адміністрації та її структурних підрозділів та служб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

7) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

8) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників районної державної адміністрації та її структурних  підрозділів та служб до вчинення корупційних правопорушень;

9) повідомляє у письмовій формі керівникові районної державної адміністрації та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами районної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

6. Втручання у діяльність уповноваженого підрозділу під час  здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на уповноважений підрозділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень  чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

7. Уповноважений підрозділ має право:

1) отримувати від інших структурних підрозділів інформацію і

матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в з

установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або

таку,що містить державну таємницю;

2) отримувати від працівників районної державної адміністрації та її

структурних підрозділів та служб усні та письмові пояснення з питань,які

виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

3) ініціювати перед головою районної державної адміністрації питання

щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми

власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів,

необхідних для виконання покладених на уповноважений підрозділ завдань.

8. Працівники уповноваженого підрозділу проводять або беруть участь

у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки)

з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного

або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог

антикорупційного законодавства.

Працівники уповноваженого підрозділу під час проведення службових

розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень,

установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і

територій органу виконавчої влади, документів та матеріалів, що стосуються

предмета службового розслідування (перевірки).

9. Працівники уповноваженого підрозділу можуть залучатися до

проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються районною державною

адміністрацією, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть

призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією

правопорушень;

2) внутрішнього аудиту районної державної адміністрації та її

структурних підрозділів у частині дотримання вимог антикорупційного

законодавства.

10. Уповноважений підрозділ районної державної адміністрації очолює

керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником

апарату районної державної адміністрації за погодженням з обласною

державною адміністрацією.

Керівник уповноваженого підрозділу районної державної адміністрації

призначається керівником апарату районної державної адміністрації.

На посади керівника та головного спеціаліста уповноваженого

підрозділу районної державної адміністрації призначаються особи з

відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно -кваліфікаційних  характеристик посад державних службовців.

11. Керівник апарату районної державної адміністрації сприяє

створенню  умов для виконання на належному рівні підрозділом покладених

на нього завдань.

12. Координація та методичне забезпечення діяльності уповноваженого

підрозділу здійснюється обласною державною адміністрацією. 

 

 

 

від "12" березня 2018 року

м. Гайворон

№ 88-р

Про затвердження у новій редакції

Положення про  уповноважений

підрозділ з питань запобігання та

виявлення корупції Гайворонської

районної державної адміністрації

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України "Про місцеві державні

адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня

2013 року № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" та з метою

Підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції:

1. Затвердити  у новій редакції  Положення про уповноважений

підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Гайворонської районної

державної адміністрації (далі -  Положення) (додається).

2. Дане Положення вважати окремим розділом  Положення про сектор

взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної  та

режимно-секретної роботи апарату Гайворонської районної державної

адміністрації,затвердженого розпорядженням голови  районної державної

адміністрації від 13 лютого 2014 року № 57-р "Про затвердження Положення про сектор

взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної  та

режимно-секретної роботи апарату Гайворонської районної державної

адміністрації".

3. Начальникам  управлінь, відділів та  інших структурних підрозділів

районної державної адміністрації:

1) визначити  уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення

корупції  у підпорядкованих структурах, розробити  і затвердити

положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції. Копії

розпорядчих документів надати сектору взаємодії з правоохоронними

органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи

аппарату районної державної адміністрації;

2) у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання

інформації про вчинення такого правопорушення працівниками

структурних підрозділів районної державної адміністрації  у межах своїх

повноважень вжити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово

повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт  у

сфері протидії корупції  та сектор взаємодії з правоохоронними органами,

оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної

державної адміністрації.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови

Гайворонської районної державної адміністрації  від 14 березня 2014

року № 86-р  "Про затвердження положення про уповноважений підрозділ з

питань запобігання та виявлення корупції Гайворонської районної державної

адміністрації".

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на

керівника апарату районної державної адміністрації Смілянець А.А.

 

Голова районної державної адміністрації                 Ю.КЛИМЕНКО

**********************************

 

ЗАХОДИ

щодо запобігання та протидії проявам корупції в Гайворонській районній державній адміністрації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 "Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки" та від 16 січня 2014 року № 19 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240" на 2014 рік

 

з/п

Зміст заходу

 

Відповідальні виконавці

 

Строк виконання

Примітка

 

1

2

 

3

 

4

 

5

 

1.

Забезпечити дотримання державними службовцями етичних норм та Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 23 жовтня 2000 року № 58

Апарат, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівники територіальних органів міністерств та відомств України в районі

Постійно

 

2.

Проводити навчання з питань надання практичної допомоги начальникам відділів, завідувачам секторів апарату, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо дотримання законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції"

Сектор організаційної роботи, сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи, відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації

Згідно графіка

 

3.

Організовувати громадське обговорення питань виконання органами державної влади антикорупційного законодавства

Сектор взаємодії з правоохоронними органами оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації

Щокварталу

 

4.

За участю керівників правоохоронних органів аналізувати стан додержання антикорупційного законодавства, зведені результати розглядати на нарадах (засіданнях колегій), вживати додаткові заходи щодо усунення наявних недоліків з питань забезпечення проведення єдиної державної політики у сфері протидії корупції

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівники територіальних органів міністерств та відомств України в районі

Щокварталу

 

5.

Аналізувати роботу щодо посилення персональної відповідальності кожного державного службовця за авторитет державної влади шляхом роз’яснення йому права на подання до судів, вищих інстанцій заяв щодо опротестування рішень судів у справах про притягнення до відповідальності за скоєння корупційного діяння та іншого правопорушення, пов’язаного з корупцією, якщо особа, якій інкримінується корупція переконана у своїй невинності

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівники територіальних органів міністерств та відомств України в районі, юридичний відділ апарату районної державної адміністрації

Щокварталу

 

6.

Систематично висвітлювати у засобах масової інформації результати ревізій та перевірок використання бюджетних коштів, державного та комунального майна з метою забезпечення відкритості і прозорості у діяльності контролюючих та правоохоронних органів

Сектор Голованівської міжрайонної фінансової інспекції по Гайворонському і Ульяновському районах, РВ УМВС України в області, міжрайонне відділення управління Служби безпеки України в області, міжрайонна державна податкова адміністрація, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації

При виявленні порушень

 

7.

Забезпечити оприлюднення інформації про використані кошти місцевих бюджетів

Фінансове управління районної державної адміністрації

Щороку

 

8.

Про надання необхідної інформації населенню району в центрі надання адміністративних послуг Гайворонської райдержадміністрації оновлювати веб-сайт районної державної адміністрації

Центр надання адміністративних послуг

Постійно

 

9.

Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації даних про факти притягнення до відповідальності державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які визнані в судовому порядку винними у вчиненні корупційних правопорушень

Сектор взаємодії з правоохоронними органами,оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громад кістю апарату районної державної адміністрації

2014 рік

 

10.

За наявності інформації про корупційні вчинки державних службовців органів виконавчої влади невідкладно надавати таку інформацію до правоохоронних органів району для її подальшої перевірки та документування

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівники територіальних органів міністерств та відомств України в районі

За наявності корупційних дій

 

11.

Забезпечити неухильне виконання вимог пунктів 2, 7 частини першої статті 30 Закону України "Про державну службу" стосовно припинення державної служби тих державних службовців, які скоїли корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією та відносно яких набули законної сили постанови судів щодо притягнення їх до відповідальності

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівники територіальних органів міністерств та відомств України в районі

За рішенням суду

 

 

 

******

 

РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240

 

з/п

Найменування завдання Державної програми

Найменування заходу

Виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

5

Реформування системи державного управління та адміністративних процедур

1.

Завершення процесу розмежування функцій органів державної влади з надання адміністративних послуг та контрольно-наглядових (інспекційних) функцій

Проведення функціонального огляду органів державної влади з метою усунення поєднання в одному органі інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг та надання звітів і пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства за результатами функціональних оглядів

 

Відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації

2012 рік

2.

 

Застосування інноваційних техноло-гій, що забезпечують підвищення рівня об'єктивності та прозорість прийняття органами державної влади рішень, у тому числі прискорення впровадження системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису

Запровадження систем електронного документообігу, в тому числі електронного обігу медичних форм, та електронного цифрового підпису, які забезпечуватимуть зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями

 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

 

2012 рік

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

3.

Відмова від територіального монополізму під час надання адміністративних послуг та створення альтернативних можливостей щодо вибору органу для отримання адміністративної послуги

 

Створення багатофункціональних центрів для надання фізичним і юридичним особам адміністративних послуг відповідно до нормативно-правових актів

 

Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

 

2012-

2015 роки

 

Забезпечення доброчесності на публічній службі та службі в органах місцевого самоврядування

4.

Системне вдосконалення державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, зокрема в частині процедури конкурсного відбору кандидатів на зайняття посади (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування

 

Впровадження ефективної системи запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування відповідно до методичних рекомендацій щодо запобігання і протидії корупції

 

Розроблення внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

 

Участь у перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, до посадових обов'язків яких належить здійснення за місцем роботи заходів контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, з питань запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

 

Апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

 

2012 рік

 

 

 

 

 

Щороку

 

 

 

 

Щороку згідно з

планами

Національного

агентства з

питань державної служби

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

Проведення спеціальних тренінгів з питань організації роботи з протидії та запобігання корупції з посадовими особами, відповідальними за стан цієї роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування

 

Проведення перевірок дотримання вимог законодавства з питань державної служби у відділах та структурних підрозділах райдержадміністрації

 

Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави

 

 

 

 

 

 

Відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації

 

 

Апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації

 

Щороку

 

 

 

 

 

2012-

2015 роки

 

 

 

У двотижне-вий строк після затвердження Порядку організації проведення спеціальної перевірки

5.

Визначення на законодавчому рівні засад етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуван-ня, та механізму врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності, що повинні базуватися на положеннях Модельного кодексу поведінки державних службовців країн Ради Європи та враховувати інші міжна-родно-правові стандарти в цій сфері

Забезпечити виконання чинних нормативно-правових актів щодо засад етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та механізму врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності (кодексів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)

Апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядуванні

Постійно

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

6.

Продовження формування ефективного механізму доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб

Проведення аналізу практичної реалізації положень Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших актів законодавства щодо вдосконалення механізму доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб

Редакційно-видавничий центр "Гайворонщина"

2013 рік

 

7.

Активізація інформаційного обміну між об'єднаннями громадян, засобами масової інформації та органами державної влади і органами місцевого самоврядування

Запровадження дієвого механізму зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

2012-

2015 роки

 

Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

8.

Удосконалення системи контролю за  

використанням державного майна з метою недопущення фактів одержання прихованих прибутків державними службовцями або за їх сприяння іншими особами чи угрупованнями

 

 

Запровадження системи дієвого контролю за витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також членів їх сімей

 

Апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації за участю державної податково служби в області

 

2012-

2015 роки

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

Удосконалення антикорупційної експертизи

9.

Запровадження багатоступеневої методики оцінки корупційних ризиків у законодавстві: на рівні розробників проектів нормативно-правових актів (як формалізована самооцінка); на рівні Мін'юсту (як офіційна антико-рупційна експертиза проекту нормативно-право-вого акта); на рівні громадської експер-тизи, проведення якої забезпечується завдяки прозорій процедурі нормопро-ектування та доступності інформації для громадськості

Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення до проектів нормативно-правових актів шляхом їх розміщення на офіційних веб-сайтах розробників

 

Апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації

 

Постійно

 

Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції

10.

Сприяння діяльності засобів масової інформації стосовно широкого висвітлення заходів щодо протидії корупції, що вживаються державними органами та органами місцевого самоврядування

 

Висвітлення у засобах масової інформації (публі-кації, телепередачі, радіовиступи (спеціальні та регулярні інтерв'ю, прес-конференції, в газетах тощо) антикорупційних заходів, що вживаються органами виконавчої влади, іншими органами державної влади та органами місцевого самовря-дування з метою формування негативного став-лення громадян до проявів корупції і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності

 

Проведення соціологічних досліджень у сфері запобігання та протидії корупції

 

Редакційно-видавничий центр "Гайворонщина"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор з питань внутріш-ньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щороку

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

Дотримання Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195

Апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

 

Постійно

 

Зниження рівня корупції у приватному секторі

11.

Формування антикорупційної правосвідомості громадин шляхом запровадження соціально-просвітницьких програм, створення системи антикорупційної освіти в загальноосвітніх, професійно-технічних закладах, незалежно від форм власності

Організація поширення знань про антикорупційне законодавство серед представників громадськості із залученням громадських (неурядових) організацій

 

Відділ освіти районної державної адміністрації,

 

Постійно

 

 

Проведення із залученням громадських (неурядових) організацій науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань "за круглим столом", прес-конференцій, зустрічей з представниками органів державної влади та засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення молоді до корупції

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату районної державної адміністрації,

відділ освіти районної державної адміністрації, сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації   

Постійно

 

   

____________________________

 

 

26 червня поточного року відбулась колегія районної державної адміністрації про стан дотримання законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції". Колегія районної державної адміністрації відмічає, що керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації спрямовують свої зусилля на покращення кадрової роботи та дотримання вимог чинного законодавства України про державну службу та про запобігання і протидії корупції.

                Прийняття на державну службу здійснюється шляхом конкурсного відбору, призначення на вищі посади - за стажуванням та з кадрового резерву.

Проводиться відповідна робота з профілактики проявів корупції. Усі працівники районної державної адміністрації при прийнятті на державну службу попереджаються про спеціальні обмеження, встановлені законами України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції". При проходженні державної служби відповідна робота проводиться на нарадах та семінарах, розроблені організаційні заходи, спрямовані на дотримання вимог чинного законодавства з питань боротьби з корупцією в органах виконавчої влади.

                У 2012 році посадові особи органів місцевого самоврядування та працівники районної державної адміністрації за корупційні діяння не притягувалися.

З метою підвищення дотримання вимог законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" колегія районної державної адміністрації прийняла рішення:

 Зобов'язати керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації:

                вжити заходи щодо безумовного дотримання вимог чинного законодавства з питань кадрової роботи, державної служби та боротьби з корупцією;

                розробити та затвердити комплекс заходів щодо вичерпного  конкретного інформування відвідувачів кожної установи про організацію її роботи, пов'язаної з наданням ліцензії і довідок, узгодженням документів тощо;

                за наявності інформації про корупційні вчинки державних службовців місцевих органів виконавчої влади невідкладно надавати таку інформацію до правоохоронних органів району для її подальшої перевірки та документування;

                забезпечити неухильне виконання вимог пунктів 2, 7 частини 1 статті 30 Закону України "Про державну службу" стосовно припинення державної служби тих державних службовців, які скоїли корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, та відносно яких набули законної сили постанови судів щодо притягнення їх до відповідальності;

                проводити навчання з питань дотримання законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції";

                активізувати роботу щодо посилення персональної відповідальності кожного державного службовця за авторитет державної влади шляхом роз'яснення йому права на подання до судів вищих інстанцій заяв щодо опротестування рішень судів у справах про притягнення до відповідальності за скоєння корупційного діяння та іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, якщо особа, якій інкримінується корупція, переконана у своїй невинності;

сприяти формуванню у державних службовців поглядів щодо неприйнятності та шкідливості корупційних діянь, інших службових правопорушень, психологічної налаштованості на їх викриття та припинення.

 

        

******

 

Обмеження щодо роботи близьких осіб

 

Обмеження щодо роботи близьких осіб поширюється на:

а) осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (пункт 1 частини першої статті 4 Закону «Про засади запобігання і протидії корупції»), за виключенням народних депутатів України, депутатів Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад;

б) посадових осіб юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок бюджетних коштів. 

 

Відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» вказані особи не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

 

Безпосереднє підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням. При цьому відносинами прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника вважається наявність хоча б одного із перелічених повноважень керівника щодо підлеглої йому близької особи.

 

Близькими особами Закон визначає таких осіб:

 чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням;

 особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

 

Згадане обмеження не поширюються на:

 

1) народних засідателів і присяжних;

2) близьких осіб, які безпосередньо підпорядковані один одному у зв'язку з перебуванням кожного з них на виборній посаді;

3) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах;

4) осіб, які працюють в галузі освіти, науки, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, соціального захисту, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» статус особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, надається громадянам, що постійно проживають, постійно працюють або навчаються на денних відділеннях навчальних закладів у цьому населеному пункті, про що громадянам виконавчим органом відповідної місцевої ради видається посвідчення встановленого зразка. У разі, коли підприємство, установа, організація розташовані за межами населеного пункту, якому надано статус гірського, але мають філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи і робочі місця в населених пунктах, що мають статус гірських, на працівників, які постійно в них працюють, поширюється статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського.

 

Необхідно мати на увазі, що зазначене обмеження по суті складається з двох окремих заборон: мати в підпорядкуванні близьких осіб або бути їм безпосередньо підпорядкованим.

 

Тому, наприклад, ситуація, коли близькі особи перебувають у відносинах безпосереднього підпорядкування і при цьому підпорядкована особа працює у сільській місцевості, а керівник працює у місті, потребує врегулювання, оскільки має місце порушення обмеження з боку особи, яка є керівником.

 

Заходи попередження безпосереднього підпорядкування

 

Уникненню порушень вказаного обмеження сприяє, перш за все, чітке усвідомлення посадовими особами його змісту та можливих негативних наслідків. Крім того, законом визначаються і спеціальні превентивні механізми.

 

Наприклад, особам, зазначеним у підпунктах «а», «в»-«ж» пункту 1 та підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 Закону «Про засади запобігання і протидії корупції» (крім народних засідателів і присяжних), забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення. Схожі положення є в окремих спеціальних законах.

 

Крім того, особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у згаданих положеннях статті 4 Закону, зобов'язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

 

Дії при виникненні ситуації порушення обмеження

 

Закон чітко визначає алгоритм дій у випадку, коли все ж відносини безпосереднього підпорядкування виникли. Така ситуація може, наприклад, мати місце у випадку обрання однієї з близьких осіб на виборну керівну  посаду, в той час як інша близька особа вже працює на іншій невиборній посаді в цьому ж органі та у зв’язку з фактом обрання опиняється в умовах безпосереднього підпорядкування близькій особі.

 

У випадку виникнення відповідних обставин близьким особам надається п’ятнадцятиденний строк для самостійного їх усунення. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади. Відповідна підстава звільнення окремо передбачена в Кодексі законів про працю України (пункт 4 частини першої статті 41), а також окремих законах, якими врегульована діяльність органів чи служб (наприклад, пункт 8 частини другої статті 462 Закону України «Про прокуратуру», пункт 11 частини другої статті 12 Закону України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України»).