29 вересня 2009 року з робочою поїздкою в Гайворонському районі перебував голова обласної державної адміністрації Мовчан В

***************************

 

Структура та керівництво:

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Телефон

ОЛІЙНИК Тетяна Анатоліівна

Начальник архівного відділу районної державної адміністрації

05254-50169


Адреса:
м. Гайворон, 26300, вул. Великого Кобзаря, 4

***************************

IСТОРIЯ ЖИТТЯ АРХIВУ,
або ДОТОРКНИСЬ
I ДIЗНАЙСЯ

з нагоди 95-ти річчя Державного архіву
К
іровоградської області

 

Історія Державного архіву Кіровоградської області бере початок 17 листопада 1925 року, коли на засіданні Президії Зінов’євського окрвиконкому було прийнято рішення про організацію "на базі архіву окрвиконкому" Зінов’євського окружного архівного управління, яке в кінці 1930 року було ліквідоване. Замість нього було утворено Зінов’євське місцеве архівне управління.

10 листопада 1931 року Секретаріат ВУЦВК ухвалив рішення про реорганізацію місцевих архівних управлінь в Державні історичні архіви, як наукові архівні установи. На початку 1932 року процес реорганізації було завершено і Зінов’євське місцеве архівне управління змінило назву на Зінов’євський державний історичний архів.

У зв’язку з перейменуванням у 1934 році м. Зінов’євська в м. Кірово – відбулися зміни і в назві архіву Зінов’євський державний історичний архів став називатися – Кіровський державний історичний архів.

У 1939 році у зв’язку зі створенням Кіровоградської області, Кіровський державний історичний архів був реорганізований у Кіровоградський обласний державний архів. З 1941 року по 1958 рік архів мав назву Державний архів Кіровоградської області, а з 1958 року по 1980 рік – Кіровоградський обласний державний архів, з 1980 року – Державний архів Кіровоградської області.

У зв'язку зі збільшенням колекції архіву у 1975 році розпочалось будівництво нового 9-ти поверхового архівного корпусу. У 1983 році архів переїхав до нової будівлі.

У 1991 році до архіву разом з приміщенням і матеріально-технічною базою було передано документи фондів Партійного архіву Кіровоградського обкому КП України.

ОБСЯГ ФОНДІВ

8327 фондів, 1440501 од. зб. документів з паперовою основою, 218 од. зб. науково-технічної документації, 259 од. зб. кінодокументів, 23986 од. обл. фотодокументів за 1906-1930, 1941-2015 роки, 397 од. зб. фонодокументів, 470 од. зб. відеодокументів.

НАУКОВО-ДОВІДКОВА БІБЛІОТЕКА

  • 15767 книг та брошури від ХІХ ст.;
  • 663 комплектів журналів;
  • 7299 річних підшивок газет;
  • 4602 спеціальні видання.

Бібліотека зберігає історичну, краєзнавчу, науково-довідкову літературу. Серед рідкісних видань – «Собрание Государственных Грамот и договоров», «Портретная галерея русских деятелей» (1864-1865), «Исторический очерк общества грамотности и ремесел г. Елисаветграда» (1873-1893). Серед періодичних видань – газети та журнали, що виходили друком на території сучасної Кіровоградської області.

Довідковий апарат бібліотеки – систематичний каталог.

СКЛАД ФОНДІВ

Державний архів Кіровоградської області зберігає документи періоду Російської імперії, в яких відображено політичний та соціально-економічний стан Єлисаветградського, Олександрійського та Бобринецького повітів Херсонської губернії, історію м. Єлисаветграда, заселення та освоєння земель навколо фортеці Святої Єлисавети, утворення військових поселень.

У документах фондів промислових підприємств: заводів Ельворті, Яскульського, Шкловського, Маловисківського і Сабліно-Знам’янського цукрових заводів – відображено процес виникнення і розвиток ливарно-механічної, машинобудівної промисловості, промисловості з переробки сільськогосподарської продукції.

Відомості про стан освіти, культури в містах та повітах зосереджені у фонді «Інспектора народних училищ Єлисаветградського повіту» та фондах учбових закладів.

Найдавніші документи зберігаються у фондах установ релігійного культу і надають відомості про діяльність духовних правлінь та релігійних організацій, про будівлі, стан та оформлення православних храмів, їхнє нерухоме майно. В архіві зберігаються метричні книги громадян православного, римо-католицького, іудейського та протестантського віросповідання (за ІІ половину ХVIII століття – початок ХХ століття).

Значну частину документів архіву становлять документи періоду після 1917 року, які зосереджено, переважно, у фондах органів місцевої влади і управління: ревкомів, комітетів незаможних селян, виконкомів місцевих рад тощо, в яких зібрано відомості про діяльність органів влади і управління, установ правопорядку, освіти, охорони здоров’я, націоналізацію промислових підприємств, боротьбу з голодом і бандитизмом, здійснення державної податкової політики та відокремлення церкви від держави.

Документи органів місцевої влади кінця 80-х – початку 90-х років ХХ століття характеризують соціально-економічні і політичні зміни в умовах перебудови і здобуття Україною незалежності.

Окрему групу фондів становлять фонди установ, що діяли в період тимчасової німецько-фашистської окупації області в 1941-1944 роках. Це Комендатура Української служби порядку, Кіровоградський і Олександрійський гебітскомісаріати, районні, міські управи та їхні відділи, сільські управи, установи поліції, суду, статистики, промислові підприємства, земельні відділи та управи, сільськогосподарські виробничі бюро, управління державними маєтками, громадські господарства. Вони відображають життя кіровоградців у період окупаційного режиму, містять відомості про людей, які були вивезені до Німеччини.

Окремий документальний масив складають фонди партійних та комсомольських організацій за 1920-1941, 1944-1991 роки, які, окрім інформації про діяльність комуністичної партії та комсомольської організації в області, містять відомості з історії суспільно-політичного, економічного і культурного розвитку краю за цей історичний період. Ця група документів також розкриває історію підпільного руху на окупованій в період Другої світової війни території області.

У фонді Управління служби національної безпеки України по Кіровоградській області зберігаються архівно-слідчі справи жертв політичних репресій 1920-1950-х років та фільтраційні справи на осіб, які були примусово вивезені до Німеччини та країни Західної Європи під час Другої світової війни.

В архіві зберігаються також фонди окружних та територіальних виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.

Доповненням до вивчення історії є 79 фондів особового походження, з них 9 фондів періоду до 1917 року. У фондах зібрано документи княгині Г.О. Урусової, поміщиків – землевласників: М.М. Бурдзинкевича, О.О. Лутковського, З.І. Савутіна, О.В. Дмітрієва, нотаріуса м. Єлисаветграда князя О.К. Єрістова, історика, етнографа, елисаветградського землеміра П.З. Рябкова.

У фондах особового походження періоду після 1917 року – документи дослідника півночі Росії А.В. Журавського, академіків І.Є. Тамма, Г.Р. Носова; учасників Другої світової війни: Г.В. Балицького, А.Г. Бурковського, Ю.К. Глібка, М.О. Фортус, О.Т. Шаповалова, Я.П. Тадеуша; державного діяча, передовика сільськогосподарського виробництва О.В. Гіталова; діячів культури і мистецтва: Г.О. Поляновського, Н.С. Ігнатьєвої, А.О. Косяченко, Г.Г. Семенова, І.В. Терентьєва; письменників та літераторів: О.Д. Моторного, М.К. Смоленчука, О.К. Журливої; видатних педагогів: В.О. Сухомлинського, І.Г. Ткаченка; , а також краєзнавців І.М. Бабанського, О.О. Бабенка, І.К. Бойка, А.М. Доброва, А.І. Кохана, В.С. Крамаренка, Ю.В. Матівоса, І.С. Проценка, С.І. Шевченка тощо, в яких, окрім бібліографічних та особистих документів, відклалися службові, творчі, наукові документи, їхні спогади, листування, фотодокументи та ін.

У Державному архіві Кіровоградської області зберігаються архівні колекції копій документів з історії заснування Нової Сербії та фортеці Святої Єлисавети, а також документів ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів, учасників боїв у Афганістані, листів радянських громадян з німецько-фашистської неволі, документів, що відображають події, пов’язані з виборами Президента України та «Помаранчевої революції», історії Революції Гідності та проведення антитерористичної операції, про репресії на селі у 1920-1930-х роках ХХ століття жителів Кіровоградської області, з історії «Народного руху України на Кіровоградщині», символіки Кіровоградської області.

Особливу групу документів архіву складають кіно-, фото-, фоно- та відеодокументи. Кінодокументи складаються з кінофільмів, кіносюжетів, телепередач, що висвітлюють події суспільно-політичного життя області та її людей, починаючи з 60-х років ХХ ст. Фотодокументи представлені фотознімками міст Кіровоградщини, фотографіями учасників Другої світової війни, партизан, підпільників, Героїв Радянського Союзу і Соціалістичної праці, передовиків виробництва, громадських діячів та діячів науки, культури і мистецтва. Серед фонодокументів – записи виступів, бесід, інтерв’ю громадських діячів та відомих людей краю, фонограми художніх і музичних творів у виконанні творчих колективів області.

Відеодокументи представлені відеоматеріалами про видатні події суспільно-політичного життя міста та області, історію архітектурних споруд: учбових закладів і промислових підприємств міста, а також видатних людей нашого краю.

***************************

РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Знання історичних етапів розвитку державної служби впливає на удосконалення сучасного державотворення. За часів Української Народної Республіки та визвольних змагань 1917-1921 років було закладено паростки вітчизняного державного управління та розпочато процес становлення інституту державної служби. У Постанові Ради Міністрів Української Держави «Про урочисту обітницю урядовників і суддів та присягу військових на вірність Українській Державі», затвердженій у 1918 році гетьманом Павлом Скоропадським, визначено змістове спрямування діяльності державних службовців: «Урочисто обіцяю вірно служити Державі Українській, визнавати її державну владу, виконувати її закони і всіма силами охороняти її інтереси й добробут».

Держави без державної служби неможливі, вони обумовлюють одна одну. Підтвердженням цьому слугують підготовлені до експонування документи часів Українсько-гетьманської держави, Директорії, радянської України (коли відбулося зрощення партійного та державного апарату) та періоду здобуття Україною незалежності.

 

 

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/01.jpg

Затверджений гетьманом П.Скоропадським Тимчасовий Закон про Верховне Управління Українською Державою, яким регламентовано створення колегії верховних представників держави на випадок хвороби або смерті гетьмана. 
б/д 
ДАКО, ДІФ, тижневик «Єлисаветградський день», 24.04.1918 р., інв. № 2160, арк. 10

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/02.jpg

Повідомлення про створення нового кабінету міністрів Директорії УНР 
24 грудня 1918 р. 
ДАКО, ДІФ, газета «Друг народу», 27.12.1918, № 10, інв.№ 1963, арк. 18

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/03.jpg

 

Проект штатного розпису відділу народної освіти мобринець 
06 травня 1920 р. 
ДАКО, Ф.Р-335, оп. 1, спр. 4, арк. 45

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/04.jpg

 

Іменний список голів районних виконавчих комітетів Зінов’євського округу, наданий Зінов’євській комісії з відстрочки мобілізації 
30 квітня 1926 р. 
ДАКО, Ф.Р-250, оп. 1, спр. 641, арк. 95

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/05.jpg

Протокол засідання урядової комісії з перевірки знання української мови співробітниками Зінов’євського окружного відділу місцевого господарства
19 жовтня 1926 р. 
ДАКО, Ф.Р-250, оп. 1, спр. 711, арк. 33

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/06.jpg

 

Анкети відповідальних робітників і фахівців І-го Зінов’євського товариства взаємного кредиту, які пройшли перевірку на знання української мови. (Бірчанський Абрам Маркович) 
11 січня 1927 р. 
ДАКО, Ф.Р-250, оп. 1, спр. 712, арк. 210

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/07.jpg

 

Витяг з доповіді «Попередні підсумки реорганізації райвиконкомів та сільрад», підготовленої уповноваженим Зінов’євського окружного виконавчого комітету, про введення до апарату райвиконкомів «активних бідняків». 
11 грудня 1929 р. 
ДАКО, Ф.Р-250, оп. 1 спр. 1606, арк. 105

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/08.jpg

Стаття «Очистити грузчанські школи від націоналістичної погані» (шкідницька діяльність «ворогів народу» в кіровському міському відділі народної освіти). 
б/д 
ДАКО, ДІФ, газета «Кіровська правда», 03.10.1937, № 228, інв. № 860, арк. 2 зв.

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/09.jpg

Рішення виконавчого комітету Кіровоградської обласної ради депутатів трудящих від 15 квітня 1944 р. № 320 «Про затвердження виконкому Кіровоградської міської ради». 
б/д 
ДАКО, Ф.Р-2860, оп. 1, спр. 69, арк. 44

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/10.jpg

Фото. Зустріч керівництва Олександрійського району з двічі Героями Радянського Союзу льотчиками-космонавтами Л.Поповим та В.Рюміним у м. Олександрія. 
28.07.1981 р. 
ДАКО, колекція фотодокументів, оп. 73, од. з. 4

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/11.jpg

Фото. Виступ заступника голови Кіровоградського обласного виконавчого комітету Є.Чабаненко під час проведення XIV зльоту молодих вчителів області. 
27.03.1985 р. 
ДАКО, колекція фотодокументів, оп. 44, од. з. 23

 

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/12.jpg

Положення про Управління державної служби Головного управління державної служби України в Кіровоградській області. 
25 січня 2005 р. 
ДАКО, Ф.Р-7938, оп. 1, спр. 1, арк. 1

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/12a.jpg

 

Положення про Управління державної служби Головного управління державної служби України в Кіровоградській області. 
25 січня 2005 р. 
ДАКО, Ф.Р-7938, оп. 1, спр. 1, арк. 2

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/13.jpg

Наказ начальника Управління державної служби Головного управління державної служби України в Кіровоградській області від 28 січня 2008 р. № 7о/д «Про заходи по запобіганню проявам корупції в управлінні» 
б/д 
ДАКО, Ф.Р-7938, оп. 1, спр. 25, арк. 12

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/14.jpg

План проведення засідань Оргкомітету ІІ туру щодо проведення щорічного конкурсу «Кращий державний службовець» в Кіровоградській області. 
21 травня 2008 р. 
Ф.Р-7938, оп. 1, спр. 26, арк. 6

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/14a.jpg

План проведення засідань Оргкомітету ІІ туру щодо проведення щорічного конкурсу «Кращий державний службовець» в Кіровоградській області. 
21 травня 2008 р. 
Ф.Р-7938, оп. 1, спр. 26, арк. 7

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/15.jpg

 

Фото. Закладання алеї в Кіровоградському дендропарку на честь 70-річчя створення області за участі голови Кіровоградської облдержадміністрації В.Моцного та голови Кіровоградської обласної ради М.Сухомлина. 
04 листопада 2008 р. 
ДАКО, колекція фотодокументів, оп. 62, од. з. 6

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/16.jpg

Фото. Зустріч членів кіровоградської волонтерської організації “Допомога” та пораненого воїна АТО М.Тимковича з головою Олександрівської райдержадміністрації С.Шпиркою та головою районної ради М.Марфулою. 
03 грудня 2014 р. 
public@kr-admin.gov.ua

 

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/17.jpg

Фото. Проведення на базі Держархіву області тематичного семінару для начальників загальних відділів районних та міських (міст обласного значення) рад з теми «Основні вимоги до ведення діловодства в органах місцевого самоврядування». 
13 вересня 2017 р. 
dariko.kr-admin.gov.ua

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/18.jpg

Фото. Зустріч голови Кіровоградської облдержадміністрації С.Кузьменка з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Р.Ващуком під час відкриття «Українсько-Канадського центру» в Центральноукраїнському національному технічному університеті. 
15 листопада 2017 р. 
public@kr-admin.gov.ua

 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/06-15/img/19.jpg

Фото. Проведення засідання «круглого столу» «Розплата за незреалізовану державність: Великий терор 1937-1938 років на Кіровоградщині», підготовленого спільно з державним навчальним закладом «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської облдержадміністрації». 
18 травня 2018 р. 
dariko.kr-admin.gov.ua

 

 

 

 

***************************

Ці травневі дні ми вшановуємо пам’ять усіх тих, чиї життя були поглинуті виром найбільш кривавої в історії людства війни. Ми схиляємо свої голови в скорботі й вияві пошани перед пам’яттю мільйонів загиблих українців і тих, чиї імена вписано до історії золотими літерами, і тих, чиї імена невідомі досі.
Нетлінною є пам’ять народна про тих, хто бився на фронтах Другої світової, воював у партизанських загонах та підпіллі, виніс окупацію, концтабори, хто у повоєнний час відроджував рідну землю.
Архівні документи, що зберігаються в Державаному архіві Кіровоградської області розповідають про представників покоління, обпаленого вогнем війни –учасників бойових дій, дітей війни та всіх тих, чиї долі було понівечено у безжальній воєнній круговерті двадцятого століття.

Уклінно дякуємо їм за той неоціненний внесок у спільну справу відновлення миру на території нашої держави, її повоєнної відбудови.
Сьогодні на долю нашого народу випало нове випробування. Але, наш народ здолає агресора, адже сила духу наших українських воїнів, підсилена героїчними прикладами звитяги борців за незалежність нашої держави, є нездоланною.
          Пропонуємо переглянути виставку архівних документів і матеріалів, підготовлену науковими працівниками Державного архіву Кіровоградської області, в яких розповідається про долі тих, хто боровся з гітлерівськими загарбниками задля свободи і незалежності рідної землі, в ім’я кращої долі своїх нащадків.

 

 

 

 

 

Персональна довідка Волкової Явдохи Лук’янівни, видана Вечірньокутською районовою управою
1942 р.
ДАКО, Ф.Р - 2635, оп.1, спр. 4, арк. 1, 1зв.

 

 

 

Фото остарбайтера Михайла Михайловича Вишневського 1924 р.н. з друзями, надіслане батькам з Берліну
18.07.1943 р.
ДАКО, Ф.П-429, оп.3, спр. 23, арк. 9

 

 

 

Посвідчення «ауслендера» (іноземця) Франі Боженюк, уродженки с. Троянка Голованівського району Кіровоградської області, яку було вивезено в Німеччину в 1942 році
1943 р.
ДАКО, Ф.П-5907, оп.1, спр.731, арк. 6-8

 

 

 

 

Лист остарбайтера Зінаїди Федоренко з Німеччини до батьків
1943 р.
ДАКО, Ф.П-429, оп.3, спр. 23, арк. 11,11зв.

 

 

Вирок повітового комісара Шульца
1943 р.
ДАКО, Ф.Р - 3121, оп.1, спр. 3, арк. 14

 

 

 

Оголошення шефа Олександрійського району про реєстрацію осіб, які проживають на квартирах у приватних домовласників
1943 р.
ДАКО, Ф.Р - 2547, оп.1, спр. 1, арк. 17

 

 

Автобіографія партизанки Хмель Марії Григорівни
31.07.1944 р.
ДАКО, Ф.П-429, оп.3, спр.38, арк. 28

 

 

 

Довідка видана Янівською сільською радою Новогеоргіївського району про те, що Базілевич М.І. було вивезено гітлерівцями до Австрії в 1943 році
жовтень 1945 р.
ДАКО, Ф.П-5907, оп.1, спр.748, арк. 3

 

 

Дублікат посвідчення, виданого Пугачовій Ганні Йосипівні, про те, що вона повернулась із Німеччини
10.08.1947 р.
ДАКО, Ф.П-5907, оп.27, спр.138, арк. 1

 

 

 

Фото учасників народного опору (зі спогадів Жигадла С.Й., учасника підпільно-диверсійної груп імені Ворошилова та імені Дзержинського)
1967 р.
ДАКО, Ф.П-5909, оп.1, спр.288, арк. 4, 7, 13, 24, 31

 

 

Витяг із протоколу № 16 бюро Голованівського райкому Компартії України від 12 грудня 1974 року «Про зміну постанови бюро райкому партії від 27 червня 1972 року «Про затвердження молодіжно-патріотичної групи, яка діяла в селі Красногірка Голованівського району в роки Великої Вітчизняної війни»
13.12.1974 р.
ДАКО, Ф.П-429, оп.3, спр.138, арк. 3,4

 

 

Список десантників, які боролись проти гітлерівський загарбників в Знам’янському районі Кіровоградської області в 1943 р. (витяг із автобіографії Запорожця Анатолія Васильовича, розвідника-десантника)
серпень 1982 р.
ДАКО, Ф.П-5909, оп.1, спр.291, арк. 6, 7

 

 

Карта-схема, на якій цифрами помічені місця, пов’язані з діяльністю розвідників-десантників у Знам’янському районі (передана Запорожцем А.В., учасником ІІ Світової війни)
02.08.1982 р.
ДАКО, Ф.П-5909, оп.1, спр.291, арк. 14

 

 

Стаття Отто Сімона «В ті далекі і грізні роки» (газета «Кіровоградська правда») про його участь у підпільному русі на території Кіровоградської області в період Другої світової війни
01.06.1985 р.
ДАКО, Ф.П-5909, оп.1, спр.310, арк. 8

 

Картка військовополоненого Беспалка Гаврила (жовтень 1944 р.)
1950 р.
ДАКО, Ф.П-10286, спр.41, арк. 26, 27 зв.

 

 

 

Картка військовополоненого Крігмана Мойсея (жовтень 1943 р.)
1950 р.
ДАКО, Ф.П-10286, спр.41, арк. 29, 31 зв.

 

 

Табір військовополонених та мирного населення м. Кіровограда в період  окупації Кіровоградщини в роки Другої світової війни
б/д
ДАКО, П-3400

 

 

Захоронення останків звірсько-замученого мирного населення в роки німецької окупації в м. Голованіську Кіровоградської області
10 червня 1947 р.
ДАКО, П-7033

 

Матеріали використані з сайту Державного архіву Кіровоградьськії області

 

 

***************************

 

 

Архівний відділ

 Гайворонської районної державної адміністрації

     

           Гайворонський районний державний архів у післявоєнні роки  відновив свою діяльність 20 жовтня 1944 року і на той час підпорядковувався  відділу Державних архівів УН КВС  Одеської  області.

         Свого приміщення райдержархів не мав, в наявності була робоча кімната при РВ МВС. Із-за відсутності кімнати під архівосховище документальні матеріали від відомчих архівів не приймались.

         В 1949 році райдержархів мав робочу кімнату при РВ МВС.

         В цьому році нараховувалося 90 діючих організацій і установ району, у всіх установах наказом керівників були призначені особи із технічного персоналу, які відповідали за стан відомчого архіву .

         В 1951 році районний державний архів підпорядковувався архівному відділу УМВС Кіровоградської області.

         З 1953 року райдержархів знаходився при райвиконкомі. Приміщення в якому розмістився райдержархів  загальною площею 43 кв.м,  потребувало ремонту, прийом документальних матеріалів не проводився.

         В 1960 році райдержархів підпорядковувався архівному відділу виконкому Кіровоградської обласної Ради депутатів трудящих.

         В відповідності з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 31 грудня 1962 року Гайворонський район був з'єднаний з Ульяновським районом, в зв'язку з ліквідацією району райдержархів став називатись міськдержархівом.

         Указом Президії Верховної Ради УРСР від 4 січня 1965 року було проведено розукрупнення районів області – був відновлений і Гайворонський район. Міський державний архів став називатися районним державним архівом.

         В 1965 році прийнято на збереження в райдержархів 19 фондів 946 одиниць збереження – крайні дати 1944 – 1962 роки. Повернуто документальні матеріали по особовому складу 483 одиниць збереження, 8 фондів.

         В 1966 році  райдержархів розміщено в приміщенні районного фінансового відділу із однієї кімнати площею 30 кв.м, стелажне обладнання мало 48 погонних метра.

         В 1968 році приміщення складалося із однієї підвальної кімнати площею 32,4 кв.м, розміщеної в приміщенні райвиконкому протяжність стелажного обладнання - 60 погонних метрів. Робоча кімната знаходилась на другому поверсі приміщення райвиконкому. На зберіганні було 108 фондів – 8964 одиниць зберігання .

         В 1974 році районний державний архів знаходився в приміщенні райвиконкому, де займав дві кімнати на першому поверсі, загальною  площею 30 кв.м. Із них для зберігання документів – одна кімната площею 21 кв.м і робоча кімната 9 кв.м. Стелажне обладнання – 60 погонних метрів. Згідно рішення райвиконкому від 2 жовтня 1975 року № 384  при районному державному архіві була створена госпрозрахункова група – 1 чоловік.

           В червні місяці 1976 року райдержархів отримав нове приміщення, яке знаходилось в приміщенні райсоцбезу і складалось із архівосховища площею 30 в.м і двох робочих кімнат загальною площею 30 кв.м.

          В 1993 р. держархів був переміщений в інше приміщення, яке знаходиться на  території транспортних гаражів райвиконкому, приміщення   складає 42 кв.метра із  4-х  кімнат, 2 кімнати відведено під архівосховище, в одній з них зберігаються документи з особового складу, площа цих кімнат складає 14 кв.м, кімнати обладнані стелажами-16 погонних метрів,

         З 1994  року в зв'язку із змінами в структурі райвиконкому районний державний архів став називатись архівним відділом райвиконкому, безпосередньо підпорядковується Кіровоградському обласному архіву.

         В жовтні місяці 1995 році, відповідно до Закону України " Про представника Президента України" та Указу Президента України, на базі Гайворонського райвиконкому створено Гайворонську районну державну адміністрацію. Архівний відділ райвиконкому став називатися архівним відділом Гайворонської районної державної адміністрації.   

        На виконання доручення заступника голови Кіровоградської ОДА від 19  лютого 2008 року № 27-170/11, від 13  березня 2008 року № 27-278/2 та рішення колегії Державного архіву Кіровоградської області від 29 лютого 2008 року архівний відділ переведено в інше приміщення за адресою вул. Леніна, 64.

         В 2012 році  архівний відділ переведено приміщення за адресою вул. Воровського, 4, де архівний відділ знаходився у 1976 року.

         В архівному  відділі на даний час зберігається 56 фондів постійного зберігання із загальною кількістю 6410 справ за 1983-2017 роки.